skip to Main Content

Regulamin Wykładów Uniwersytetu Dzieci

Regulamin Wykładów Uniwersytetu Dzieci organizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2023/24 (dalej jako ,,Regulamin”)

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w wykładach Uniwersytetu Dzieci popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz kształtujących pozytywną postawę wobec pracy i edukacji, będących projektem edukacyjnym Fundacji Uniwersytet Dzieci.

 

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Wykładów jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387, zwana dalej: ,,Organizatorem”. 

 

§ 3 UCZESTNIK WYKŁADU

Uczestnikiem Wykładu, zwanym dalej ,,Uczestnikiem” jest osoba zgłaszająca chęć udziału w wykładzie wraz ze swoimi uczniami/klasą. 

 

§ 4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 1. Wykłady będą organizowane w formie wykładów na uczelniach wyższych, wykładów online oraz wykładów w szkołach podstawowych.  
 2. Wykłady na uczelniach wyższych przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. Wykłady te mają charakter interaktywnego spotkania z naukowcem na terenie uczelni wyższej, a ich celem jest zainspirowanie dzieci nauką.
 3. Wykłady online przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wykłady te mają charakter interaktywnego spotkania z naukowcem za pomocą platformy internetowej, a ich celem jest przedstawienie tematów związanych z kalendarzem świąt typowych i nietypowych.
 4. Wykłady w szkołach przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wykłady te mają charakter interaktywnego spotkania ze specjalistą wybranej dziedziny nauki, sztuki, czy biznesu. Ich celem jest zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji.

 

§ 5 WYKŁADY NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 1. Wykłady na uczelniach wyższych mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone w terminach wskazanych przez Organizatora w 3 miastach Polski, a mianowicie we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. 
 2. Słuchaczami Wykładów mogą być: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi uczniami, wychowawca klas 4-6 wraz ze swoimi uczniami, wychowawca świetlicy szkolnej bibliotekarz wraz z klasą.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Wykładzie Uczestnik wskazuje, z którą klasą/grupą dzieci weźmie udział w Wykładzie, podaje liczbę uczniów oraz uiszcza opłatę. 

 

§ 6  WYKŁADY ONLINE

 1. Wykłady online mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone online za pośrednictwem wybranej platformy internetowej.
 2. Słuchaczami Wykładów mogą być: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi uczniami.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Wykładzie Uczestnik wskazuje interesujący go temat wykładu oraz uiszcza opłatę. 

 

§ 7  WYKŁADY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 1. Wykłady w szkołach podstawowych mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone w 4 miastach Polski, a mianowicie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, i Olsztynie.
 2. Słuchaczami Wykładów mogą być: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel bibliotekarz wraz ze zgłoszonymi uczniami.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Wykładzie Uczestnik wskazuje interesujący go temat, datę realizacji wykładu, ilość uczniów biorących udział w wykładzie oraz osobę odpowiedzialną za koordynację Wykładu ze strony szkoły, a także uiszcza opłatę. 

 

§ 8 ZASADY UCZESTNICTWA W WYKŁADACH 

 1. Wykłady na uczelniach wyższych: 
  1. Liczba miejsc na Wykładach na uczelniach wyższych jest ograniczona. Wraz z Uczestnikiem udział w Wykładzie może wziąć maksymalnie klasa/grupa 30 osób oraz dodatkowo 1 opiekun na każde piętnaścioro dzieci.
  2. Udział uczniów w Wykładzie jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w Wykładzie wynosi 15 zł za jednego ucznia. Nauczyciel oraz opiekunowie (1 osoba dorosła na każde piętnaścioro uczniów)  uczestniczą w Wykładzie nieodpłatnie. 
  3. Uczestnik może zgłosić chęć wzięcia udziału w Wykładzie na uczelni wyższej w roku szkolnym 2023/24 poprzez formularz w terminie podanym przez Organizatora na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.pl w okresie  od 7 lutego do wyczerpania miejsc.
 1. Wykłady online: 
  1. W wykładzie online może uczestniczyć maksymalnie jedna klasa z jednym nauczycielem. 
  2. Udział uczniów w wykładzie online jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w wykładzie wynosi  25 zł za jedną klasę. 
  3. Uczestnik może zgłosić chęć wzięcia udziału w Wykładzie online w roku szkolnym 2023/24 poprzez formularz w terminie podanym przez Organizatora na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.pl w okresie od 7 lutego do wyczerpania miejsc.
 1. Wykłady w szkołach podstawowych:
  1. W Wykładach w szkole podstawowej może uczestniczyć od 50 do 270 uczniów, z zastrzeżeniem, że w jednym Wykładzie może wziąć udział maksymalnie 90 uczniów. W przypadku zapisania większej liczby uczniów Wykład zostanie powtórzony w tym samym dniu, jednak nie więcej niż 3 razy. 
  2. Udział uczniów w Wykładzie jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w Wykładzie wynosi 17 zł za jednego ucznia. Nauczyciel oraz opiekunowie (1 osoba dorosła na każde piętnaścioro uczniów) uczestniczą w Wykładzie nieodpłatnie. 
  3. Uczestnik może zgłosić chęć wzięcia udziału w Wykładzie w szkole w roku szkolnym 2023/24 poprzez formularz w terminie podanym przez Organizatora na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.plokresie od 7 lutego do wyczerpania miejsc.  
  4. Uczestnik (lub wskazana przez niego osoba w formularzu zgłoszeniowym) jest odpowiedzialny za zorganizowanie Wykładu w przestrzeni szkoły, w szczególności zobowiązany jest do: 
 • uzyskania zgody od dyrekcji szkoły na realizację Wykładu,
 • ustalenia w porozumieniu z koordynatorem ze strony Uniwersytetu Dzieci godzin realizacji Wykładu, 
 • zorganizowania przestrzeni, w której odbędzie się Wykład, 
 • przygotowania zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji Wykładu:
Co zapewnia szkoła podczas wykładu:
Rzutnik multimedialny + ekran / miejsce do wyświetlenia prezentacji
Komputer / laptop podłączony do rzutnika multimedialnego
Dostęp do Internetu
Nagłośnienie
Mikrofon
Stół + dwa krzesła
Co zapewnia Fundacja podczas wykładu:
Prezentację multimedialną
Materiały wykorzystywane podczas wykładu przez prowadzącego

 

 • zapewnienia opieki nad uczniami podczas trwania Wykładu,
 • wspierania organizacyjnego wykładowcy w dniu realizacji Wykładu. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w Wykładzie na uczelni wyższej, Wykładzie online oraz Wykładzie w szkole podstawowej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie podanym przez Organizatora oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Wykładzie w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub rezygnacji z udziału w Wykładzie Organizator udostępni wolne miejsce kolejnej osobie z listy. 
 2. Po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zapis na Wykład.
 3. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika, Organizator w ramach swoich zobowiązań udostępni elektroniczne materiały informacyjne dotyczące Wykładu, a w przypadku Wykładu w szkole podstawowej dodatkowo skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem (lub koordynatorem wskazanym przez niego w formularzu zgłoszeniowym) w celu ustalenia szczegółów realizacji Wykładu w przestrzeni szkoły. 
 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty, a informacja o tym ukaże się na stronie Organizatora. 
 5. Wzięcie udziału w Wykładzie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając bieżące komunikaty na adres podany przy dokonywaniu zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS.
 7. Po Wykładzie uczniowie uczestniczący w Wykładzie mogą zostać poproszeni przez Organizatora o opinię nt. Wykładu.
 8. Pytania dotyczące wykładów należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: wydarzenia@ud.edu.pl

 

§ 9 Rezygnacja  z uczestnictwa w Wykładzie 

 1. Uczestnik (nauczyciel) może zrezygnować z udziału w Wykładzie w terminie czternastu (14) dni od dnia dokonania zapisu na Wykład. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całej opłaty na konto Uczestnika, z którego została dokonana zapłata. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Wykładzie po upływie czternastu (14) dni od dnia zapisu na Wykład , uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, gdyż przeznaczana jest na pokrycie kosztów Organizatora związanych z przygotowaniem Wykładu, w szczególności na pokrycie wynagrodzenia prowadzącego Wykład, najem obiektów oraz zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych
 2. Uiszczona opłata nie ulega pomniejszeniu w przypadku, gdy w Wykładzie udział weźmie mniejsza ilość uczniów, niż pierwotnie zadeklarowana przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych Wykładów lub ich odwołania w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń, choroby prowadzącego Wykład lub z innych ważnych powodów. O konieczności zmiany terminu Wykładu lub jego odwołania, Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do 3 dni przed planowanym Wykładem. 
 4. W razie odwołania Wykładu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, odwołany Wykład zostanie przeprowadzony w miarę możliwości w późniejszym terminie. W przypadku odwołania Wykładu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności na skutek siły wyższej, Wykład nie zostanie powtórzony. 
 5. Rezygnację z udziału w Wykładzie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wydarzenia@ud.edu.pl

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się na Wykład, Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, Uczestnik wyraża w nim zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników oraz uczniów jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych         w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”). 
 5. Dane osobowe Uczestników i uczniów będą przetwarzane w celu organizacji                      i przeprowadzenia Wykładu, a także w celach marketingowych Organizatora. 
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału        w Wykładzie. 
 7. Uczestnikom Wykładu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz             do: 
 1. sprostowania danych, 
 2. usunięcia danych, 
 3. ograniczenia przetwarzania danych, 
 4. przenoszenia danych, 
 5. wniesienia sprzeciwu, 
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 
 1. imię i nazwisko, 
 2. adres e-mail, 
 3. numer telefonu. 
 1. Uczestnikom Wykładu oraz uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Uczestnik Wykładu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o Wykładzie. 
 3. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników i uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 4. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych Regulaminem i przepisami prawa. 
 5. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych   lub w inny sposób przetwarzanych.

 

§ 11 Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w Wykładach oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zamieszczone na stronie internetowej Organizatora („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 2. Materiały, Treści, ani Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Udostępnienie Materiałów, Treści lub Znaków Uczestnikom oraz ich uczniom nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia praw upoważniających do korzystania, ani rozporządzania nimi.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wykładzie. Dotyczy to w szczególności wydłużenia terminów poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną również przesłane na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Back To Top