skip to Main Content

Regulamin wykładów dla klas

Regulamin Wykładów i Warsztatów organizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2022/23 (dalej jako ,,Regulamin”)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie polegającym na prowadzeniu wykładów (zwanych dalej: ,,Wykładami’) i warsztatów (zwanych dalej: Warsztatami”) popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji.

§2. ORGANIZATOR
Organizatorem Wykładów i Warsztatów jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387, zwana dalej: ,,Organizatorem”.

§3. SŁUCHACZE WYKŁADÓW

 1. Wykłady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone w 3 miastach, w których działają ośrodki Uniwersytetu Dzieci, a mianowicie: w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
 2. Słuchaczami Wykładów (zwanymi dalej: ,,Słuchaczami”) mogą być:
  a) nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, nauczyciele bibliotekarz – (będący użytkownikami Serwisu Organizatora – wklasie.uniwersytetdzieci.pl realizują jeden z projektów edukacyjnych opisanych na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty, oraz udokumentowali przeprowadzenie co najmniej 3 lekcji w ramach wybranego projektu na koncie nauczyciela znajdującego się na stronie: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/moj-projekt
  b) uczniowie zgłoszeni przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a) powyżej.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Wykładzie Słuchacz wskazuje, z którą klasą/grupą dzieci weźmie udział w Wykładzie oraz podaje liczbę uczniów.

§4. UCZESTNICY WARSZTATÓW

 1. Warsztaty pilotażowo zostaną przeprowadzone w jednym wskazanym przez Organizatora dniu w Krakowie. Ilość wolnych miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Może wziąć w nich udział nie więcej, niż 12 klas/grup edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Uczestnikami Warsztatów (zwanymi dalej: ,,Uczestnikami”) mogą być:
  a) nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, nauczyciele bibliotekarze, którzy są użytkownikami Serwisu Organizatora – wklasie.uniwersytetdzieci.pl i realizują jeden z projektów edukacyjnych skierowanych dla klas I-III opisanych na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty, oraz udokumentowali przeprowadzenie co najmniej 3 lekcji w ramach wybranego projektu na koncie nauczyciela znajdującego się na stronie: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/moj-projekt
  b) uczniowie zgłoszeni przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a) powyżej.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Warsztacie Uczestnik wskazuje, z którą klasą/grupą dzieci weźmie udział w Warsztacie oraz podaje liczbę uczniów.
 4. Organizator umożliwi udział w Warsztatach pierwszym 12 klasom/grupom spełniającym wymagania opisane w Regulaminie, które dokonały zgłoszenia zgodnie z § 6 Regulaminu.

§5. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wykłady mają charakter interaktywnego spotkania z naukowcem wybranym przez Organizatora na terenie uczelni wyższej, a ich celem jest zainspirowanie dzieci nauką.
 2. Warsztaty mają charakter praktyczny i będą polegać na pracy uczniów w grupach pod opieką eksperta z ramienia Organizatora, wolontariusza oraz ich nauczyciela.

§6. ZGŁOSZENIE NA WYKŁAD I WARSZTATY, ZASADY UCZESTNICTWA W WYKŁADZIE

 1. Liczba miejsc na Wykładach jest ograniczona. W jednym Wykładzie może wziąć udział maksymalnie klasa/grupa 30 uczniów oraz dodatkowo 1 opiekun na każde piętnaścioro dzieci.
 2. Udział uczniów w Wykładzie jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w Wykładzie wynosi 13 zł (słownie: trzynaście złotych) za jednego ucznia. Opiekunowie uczniów uczestniczą w Wykładzie nieodpłatnie. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia udziału w Wykładzie.
 3. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Zgłaszana klasa/grupa nie może liczyć mniej, niż 20 uczniów i więcej, niż 25 uczniów.
 4. Udział uczniów w Warsztacie jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w Warsztacie wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) za jednego ucznia. Opiekunowie uczniów uczestniczą w Warsztacie nieodpłatnie. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia udziału w Warsztacie.
 5. Zapisy na Wykłady w roku szkolnym 2022/23 odbywać się będą w okresie od 22 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. Dokładne terminy Wykładów zostaną podane przez Organizatora na stronie internetowej wklasie.uniwersytetdzieci.pl
 6. Zapisy na Warsztaty w roku szkolnym 2022/23 odbywać się będą w okresie od 12 do 14 kwietnia 2023 r. . Dokładne terminy Warsztatów zostaną podane przez Organizatora na stronie internetowej wklasie.uniwersytetdzieci.pl
 7. Warunkiem uczestnictwa w Wykładzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej oraz terminowe uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Wykładzie.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej orz terminowe uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Warsztacie. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub rezygnacji z udziału w Warsztacie Organizator udostępni wolne miejsce kolejnemu Uczestnikowi z listy.
 9. Po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Słuchacza/Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zapis na Wykład lub Warsztat.
 10. Po zarejestrowaniu się Słuchacza/Uczestnika na Wykład/Warsztat oraz uiszczeniu opłat, Organizator w ramach swoich zobowiązań udostępni elektroniczne na adresy e-mail podane przy zgłoszeniu materiały informacyjne dotyczące Wykładu/Warsztatu.
 11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Wykładach/Warsztatach, formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty, a informacja o tym ukaże się na stronie Organizatora.
 12. W miarę możliwość organizacyjnych, w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń przewidzianych dla danego Wykładu Organizator podejmie działania mające na celu organizację dodatkowego Wykładu o tematyce zbliżonej do tematyki Wykładu, na który wyczerpano limit zgłoszeń lub innej.
 13. Wzięcie udziału w Wykładzie/Warsztacie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 14. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając bieżące komunikaty na adres podany przy rejestracji. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS.
 15. Po Wykładzie/Warsztacie uczniowie biorący w nich udział mogą zostać poproszeni przez Organizatora o opinię nt. Wykładu/Warsztatu.
 16. Pytania dotyczące Wykładu/Warsztatu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: scenariuszelekcji@ud.edu.pl.

§7. REZYGNACJA UDZIAŁU W WYKŁADZIE I WARSZTATACH

 1. Po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo w Wykładzie/Warsztacie, o której mowa w § 6 ust. 2 i 4 Regulaminu, Słuchacz/Uczestnik (nauczyciel) może zrezygnować z udziału w Wykładzie/Warsztacie do sześciu dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach Wykładu/Warsztatu. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całej opłaty na konto Słuchacza/Uczestnika w terminie do 14 dni, z którego została dokonana zapłata. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Wykładzie/Warsztacie na mniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, gdyż przeznaczana jest na pokrycie kosztów Organizatora związanych z przygotowaniem Wykładu/Warsztatu, w szczególności na rezerwację obiektów na potrzeby odbycia zajęć, pokrycie wynagrodzenia prowadzących, czy zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych
 2. Rezygnację z udziału w Wykładzie/Warsztacie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: scenariuszelekcji@ud.edu.pl.
 3. Uiszczona opłata nie ulega pomniejszeniu w przypadku, gdy w Wykładzie/Warsztacie udział weźmie mniejsza ilość uczniów, niż pierwotnie zadeklarowana w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych Wykładów/Warsztatów lub ich odwołania w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń, choroby prowadzącego Wykład/Warsztat lub z innych ważnych powodów. O konieczności zmiany terminu Wykładu/Warsztaty lub jego odwołania, Słuchacze/Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem Wykładu/Warsztatu.
 5. W razie odwołania Wykładu/Warsztatu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, odwołane Wykłady/Warsztaty zostaną przeprowadzone w miarę możliwości w późniejszym terminie. W przypadku odwołania Warsztatu/Wykładu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności na skutek siły wyższej, Warsztat/Wykład nie zostaną powtórzone.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się na Wykład/Warsztat, Słuchacz/Uczestnik (nauczyciel) wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wypełniając formularz, Słuchacz/Uczestnik wyraża w nim zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Słuchaczy/Uczestników oraz ich uczniów jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”)
 5.  Administrator danych osobowych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji.
 6. Dane osobowe Słuchaczy/Uczestników i ich uczniów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wykładu/Warsztatu, a także w celach marketingowych.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Wykładzie/Warsztacie.
 8. Słuchaczom/Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do:
  a. sprostowania danych,
  b. usunięcia danych,
  c. ograniczenia przetwarzania danych,
  d. przenoszenia danych,
  e. wniesienia sprzeciwu,
  f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Organizator będzie zbierał od Słuchaczy/Uczestników następujące dane:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail,
  c. numer telefonu,
 9. Słuchaczom/Uczestnikom Wykładu/Warsztatu oraz uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Słuchacz Wykładu/ Uczestnik Warsztatu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o Wykładzie/Warsztacie.
 11. Organizator oświadcza, iż dane Słuchaczy/Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Dane Słuchaczy/Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych Regulaminem i przepisami prawa.
 13. Dane Słuchaczy/Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
  b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
  c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w Wykładach/Warsztatach oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zamieszczone na stronie internetowej Organizatora („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 2. Materiały, Treści, ani Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Udostępnienie Materiałów, Treści lub Znaków Słuchaczom/Uczestnikom oraz ich uczniom nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia praw upoważniających do korzystania, ani rozporządzania nimi.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wykładzie/Warsztacie. Dotyczy to w szczególności wydłużenia terminów poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną również przesłane na adres e-mail Słuchacza/Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Back To Top