skip to Main Content

Fundacja przystąpiła do „Partnerstwa na rzecz dostępności”.

21 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja Umiejętności Cyfrowe, organizowana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC). W wydarzeniu uczestniczyła Prezes Fundacji – Anna Grąbczewska, która w imieniu Fundacji podpisała deklarację Partnerstwa, zobowiązującą organizację do współpracy w ramach Programu Dostępność Plus.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstw Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jej celem było przedyskutowanie propozycji działań mających na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Podczas spotkania zaprezentowana została diagnoza stanu poziomu umiejętności w Polsce i w Europie, przegląd stopnia realizacji recept z 2017 roku oraz sformowane zostały wyzwania na najbliższy rok. Konferencja została zakończona ogłoszeniem Listy osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce. Intencją działalności zrzeszenia jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce.

Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w każdym aspekcie funkcjonowania Fundacja Uniwersytet Dzieci będzie kierowała się ideą dostępności i równego traktowania. Deklaracja dotyczy także dążenia do wyrównywania szans w swoim otoczeniu.

Back To Top